Phù phong ca – Lưu Côn

Liu Kun

扶風歌

朝發廣莫門,
暮宿丹水山。
左手彎繁弱,
右手揮龍淵。

顧瞻望宮闕,
俯仰御飛軒。
據鞍長嘆息,
淚下如流泉。

繫馬長松下,
發鞍高岳頭。
烈烈悲風起,
泠泠澗水流。

揮手長相謝,
哽咽不能言。
浮雲為我結,
歸鳥為我旋。

去家日已遠,
安知存與亡?
慷慨窮林中,
抱膝獨摧藏。

麋鹿遊我前,
猿猴戲我側。
資糧既乏盡,
薇蕨安可食?

攬轡命徒侶,
吟嘯絕岩中。
君子道微矣,
夫子固有窮。

惟昔李騫期,
寄在匈奴庭。
忠信反獲罪,
漢武不見明。

我欲竟此曲,
此曲悲且長。
棄置勿重陳,
重陳令心傷!

 

Phù phong ca

Triêu phát Quảng mạc môn,
Mộ túc Đan thủy sơn.
Tả thủ loan Phồn nhược,
Hữu thủ huy Long uyên.

Cố chiêm vọng cung khuyết,
Phủ ngưỡng ngự phi hiên.
Cứ yên trường thán tức,
Lệ hạ như lưu tuyền.

Hệ mã trường tùng hạ,
Phát yên cao nhạc đầu.
Liệt liệt bi phong khởi,
Linh linh giản thủy lưu.

Huy thủ trường tương tạ,
Ngạnh yết bất năng ngôn.
Phù vân vi ngã kết,
Quy điểu vi ngã toàn.

Khứ gia nhật dĩ viễn,
An tri tồn dữ vong.
Khảng khái cùng lâm trung,
Bão tất độc tồi tàng.

Mi lộc du dã tiền,
Viên hầu hí ngã trắc.
Tư lương ký phạp tận,
Vi quyết an khả thực?

Lãm bí mệnh đồ lữ,
Ngâm khiếu tuyệt nham trung.
Quân tử đạo vi hĩ,
Phu tử cố hữu cùng.

Duy tích lý khiên kỳ,
Ký tại Hung nô đình.
Trung tín phản hoạch tội,
Hán Võ bất kiến minh.

Ngã dục cánh thử khúc,
Thử khúc bi thả trường.
Khí trí vật trọng trần,
Trọng trần lệnh tâm thương!

 

Dịch:

Phù phong ca

Sớm rời Quảng mạc môn,
Tối ngụ Đan thủy sơn.
Tay dương cung Phồn nhược,
Tay vung kiếm Long uyên.

Ngoái nhìn hướng cửa khuyết,
Trông ngóng vòm xe loan.
Tựa yên lòng thườn thượt,
Lệ rơi như suối tuông.

Buộc ngựa gốc thông đứng,
Cỡi yên đỉnh non cao.
Buồn tênh cơn gió hú,
Khe nhỏ nước lao xao.

Vẫy tay chào từ biệt,
Nghẹn cổ chẳng nên câu.
Vì ta mây bồng kết,
Vì ta nhạn tụ nhau?

Gia đình nay viễn cách,
Sống chết biết vào đâu.
Hóc rừng buồn khảng khái,
Ôm gối nuốt cô liêu.

Hươu nai đầu tầm mắt,
Khỉ vượn hú bên tai.
Lương hướng dùng đã cạn,
Rể lá nuốt sao trôi.

Gò cương, ta truyền lệnh,
Ca ngâm rộn núi đồi,
Đạo quân tử sa sút,
Thánh nhân cũng gian nguy.

Xưa họ Lý lỡ hạn,
Trú tạm triều Hung nô.
Hán Võ nào thấu tỏ,
Trung tín hóa tội đồ.

Thôi dừng khúc ca đây,
Đã dài lại thê lương.
Quên đi đừng hát lại,
Hát thêm lòng tổn thương!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s