Month: March 2018

Phù phong ca – Lưu Côn

扶風歌 朝發廣莫門, 暮宿丹水山。 左手彎繁弱, 右手揮龍淵。 顧瞻望宮闕, 俯仰御飛軒。 據鞍長嘆息, 淚下如流泉。 繫馬長松下, 發鞍高岳頭。 烈烈悲風起, 泠泠澗水流。 揮手長相謝, 哽咽不能言。 浮雲為我結, 歸鳥為我旋。 去家日已遠, 安知存與亡? 慷慨窮林中, 抱膝獨摧藏。 麋鹿遊我前, 猿猴戲我側。 資糧既乏盡, 薇蕨安可食? 攬轡命徒侶, 吟嘯絕岩中。 君子道微矣, 夫子固有窮。 惟昔李騫期, 寄在匈奴庭。 忠信反獲罪, 漢武不見明。 我欲竟此曲, 此曲悲且長。 棄置勿重陳, 重陳令心傷!   Phù phong ca Triêu phát Quảng mạc … Continue reading Phù phong ca – Lưu Côn