Tống Giang (宋江)

SongJiang
Tống Giang hạ sát Diêm Bà Tích

Tống Giang là một trong những nhân vật chính của Thủy hử truyện (水滸傳), vốn dựa trên một người có thật, nhưng chỉ được chính sử (Tống sử) đề cập sơ sài:

Tống sử 22, Huy Tông bản kỷ 4: “Hoài nam đạo Tống Giang đảng phạm Hoài dương quân, khiển tương thảo bộ, hựu phạm Kinh đông, Hà bắc, nhập Sở, Hải Châu giới, mệnh Tri châu Trương Thúc Dạ chiêu hàng chi”

淮南盜宋江等犯淮陽軍,遣將討捕,又犯京東、河北,入楚、海州界,命知州張叔夜招降之.

Giặc cướp xứ Hoài nam là lũ Tống Giang xâm phạm Hoài dương quân, [triều đình] điều tướng trừ bắt. [Lũ Tống Giang] lại xâm phạm Kinh đông, Hà bắc, rồi tiến vào địa giới Sở Châu, Hải Châu. [Triều đình] truyền lệnh sai Tri châu Trương Thúc Dạ chiêu hàng bọn chúng.

Tống sử 353, liệt truyện 112: Trương Thúc Dạ giải thích rõ hơn: “Tống Giang khởi Hà sóc, chuyển lược thập quận, quan quân mạc cảm anh kỳ phong. Thanh ngôn tương chí, Thúc Dạ sử gian giả siêm sở hướng, tặc kính xu hải tần, kiếp cự chu thập dư tái lỗ hoạch. Vụ thị mộ tử sĩ đắc thiên nhân, thiết phục cận thành, nhi xuất khinh binh cự hải, dụ chi chiến. Tiên nặc tráng tốt hải bàng, tý binh hợp, cử hỏa phần kỳ chu. Tặc văn chi, giai vô đấu chí, phục binh thừa chi, cầm kỳ phó tặc. Giang nãi hàng.

宋江起河朔,轉略十郡,官軍莫敢嬰其鋒。聲言將至,叔夜使間者覘所向,賊徑趨海瀕,劫钜舟十餘,載鹵獲。於是募死士得千人,設伏近城,而出輕兵距海,誘之戰。先匿壯卒海旁,伺兵合,舉火焚其舟。賊聞之,皆無鬥志,伏兵乘之,擒其副賊,江乃降。

Tống Giang nổi lên ở Hà bắc, chuyển quân đánh cướp mười quận, quan quân không ai dám đối đầu khí thế. [Lũ Giang] phao tiếng sắp đến [Hải Châu], Trương Thúc Dạ sai gian tế dò thám chúng đến từ hướng nào. Giặc kéo thẳng đến bến thuyền bên bãi biển, đoạt lấy hơn mười chiếc thuyền lớn để chở những đồ đã cướp giựt. Thế rồi [Thúc Dạ] mộ tử sĩ được hơn một ngàn người, mai phục ở gần thành, và đưa quân trang bị nhẹ đến gần biển dụ giặc giao chiến. Trước đấy đã phục quân cường tráng bên bãi biển, đến khi đôi bên hợp chiến, họ nổi lửa đốt thuyền giặc. Giặc hay biết, chẳng ai còn chí chiến đấu, bị phục binh thừa cơ, bắt được phó súy của giặc. Giang bèn đầu hàng.

Số phận Tống Giang và thuộc hạ thế nào không rõ ràng. Một số dựa theo những ký sự lịch sử cá nhân cho rằng Tống Giang quy hàng, được triều đình Tống sai đánh dẹp Phương Lạp (方臘) như:

Tam triều bắc minh hội biênquyển 22: trích từ Trung hưng tính thị gian tà lục: Tuyên Hòa nhị niên, Phương Tịch phản Mục Châu, hãm Ôn, Đài, Vụ, Xử, Hàng, Tú đẳng châu, đông nam chấn động. Dĩ Quán vi Giang, Chiết Tuyên phủ sứ, lĩnh Lưu Diên Khánh, Lưu Quang Thế, Tân Hưng Tông, Tống Giang đẳng quân nhị thập dư vạn vãng thảo chi.

宣和二年, 方腊反睦州, 陷温, 台, 婺, 处, 杭, 秀等州, 东南震动. 以 ( 童 ) 贯为江浙宣抚使, 领刘延庆, 刘光世, 辛兴宗, 宋江等军二十余万往讨之.

Năm Tuyên Hòa thứ 2, Phương Tịch làm phản ở Mục Châu, đánh hạ các châu Ôn, Đài, Vụ, Xử, Hàng Tú, cả vùng đông nam chấn động. [Triều đình] dùng [Đồng] Quán làm Giang, Chiết Tuyên phủ sứ, thống lĩnh lũ Lưu Diên Khánh, Lưu Quang Thế, Tân Hưng Tông, Tống Giang với hơn hai mươi vạn quân đánh dẹp.

Cũng Tam triều bắc minh hội biênquyển 112, trích Lâm tuyền dã ký: Phương Tịch phản vu Mục Châu, Quang Thế biệt tướng nhất quân, tự nhiêu xu Cù, Vụ, xuất tặc bất ý, chiến đa tiệp. Tịch bại tẩu, nhân Thanh khê động. Quang Thế khiển sát tri kỳ yếu hiểm, dữ Dương Khả Thế khiển Tống Giang tịnh tiến, cầm kỳ ngụy Tương, Tướng, tống khuyết hạ.

方腊反于睦州, 光世别将一军, 自饶趋衢, 婺, 出贼不意, 战多捷. 腊败走, 人青溪洞. 光世遣察知其要险, 与杨可世遣宋江并进, 擒其伪将相, 送阙下.

Phương Tịch làm phản ở Mục Châu, [Lưu] Quang Thế được độc quyền thống lĩnh một cánh quân, tự ý kéo thẳng vào Cù, Vụ, tiến vào nơi giặc không đề phòng, nhiều lần lập chiến công. Tịch thua chạy, rút vào động Thanh khê. Quang Thế sai xem xét hết địa thế hiểm trở, cùng Dương Khả Thế sai Tống Giang cùng tiến quân, bắt được quan tướng của giặc giải về cửa khuyết.

Như thế thì có thể nói những bản Thủy hử truyện hơn 70 hồi mở mang từ các truyền thuyết này tạo dựng chuyện các anh hùng Lương sơn bạc nhận lời chiêu hàng, rồi đi chinh phạt Liêu, Điền Hổ, Vương Khánh, và Phương Lạp.

Tuy nhiên, sự thực có lẽ không như Tam triều bắc minh hội biên đã trích, dựa vào bài minh khắc trên bia mộ của Chiết Khả Tồn (折可存), đào được vào năm 1939, ca tụng công lao của họ Chiết, thì: “Phương Tịch chi phản, dụng đệ tứ tướng tòng quân, chư nhân tạ tài, hỗ dĩ thôi công, công toại kiêm suất tam tương binh. Phấn nhiên tiên đăng, sĩ giai dụng mệnh, Tịch tặc tựu cầm, thiên Võ tiết Đại phu. Ban sư quá Quốc môn, phụng ngự bút bộ thảo khấu Tống Giang, bất du nguyệt, kế hoạch, thiên Võ công Đại phu.”

方腊之叛, 用第四将从军, 诸人藉才, 互以推公, 公遂兼率三将兵. 奋然先登, 士皆用命, 腊贼就擒, 迁武节大夫. 班师过国门, 奉御笔捕草寇宋江, 不逾月, 继获, 迁武功大夫.

Trong cuộc phản loạn của Phương Tịch, [Chiết Khả Tồn] là tướng cấp bậc thứ tư trong đội quân chinh phạt, được mọi người phục tài, cùng nhau đề cử, ông bèn thống lĩnh luôn cả ba tướng kia. Ông hăng hái dẫn đầu xung trận, được sĩ tốt tuân lệnh, giặc Tịch thế rồi bị bắt, ông được thăng làm Võ tiết Đại phu. Ban sư đi ngang cổng thành kinh đô, phụng ngự bút trừ bắt giặc là Tống Giang, chưa đầy một tháng, liền bắt được, thăng làm Võ công Đại phu.

Dựa trên số phận của Phương Lạp bị tử hình, có thể đoán Tống Giang nhận hậu quả tương tự.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: